•  – Deputat problemli kreditlərdən danışdı: "Aztəminatlı ailələr üçün..." 
  •  – Uşaq pulu ilə sosial müavinət fərqlidir? - Deputat aydınlıq gətirdi 
  •  – Xalq artisti Prezidenti evinə qonaq çağırdı – İlham Əliyev dəvəti qəbul etdi 
  •  – Prezidentdən Xəzərlə bağlı SƏRƏNCAM 

Qə­za ya­rı­şı - Qalib İBRAHİMOĞLU

Bəh­sə­bəh­sə gi­rib­lər elə bil mə­mur ba­la­la­rı. "Mən heç kə­sin oğ­lun­dan əs­kik de­yi­ləm" de­yə­rək, kor at­la­rı­nı ("Ran­ge Ro­ver", "Gelandewagen") mi­nib kön­də­lən çap­maq­da­dır­lar. Nə­ti­cə­də­sə öz­lə­riy­lə ya­na­şı pa­pa­la­rı­nı da yan­dı­rır­lar...
 
İn­di də növ­bə müa­vin­lə­rə ça­tıb. Da­ha doğ­ru­su, on­la­rın oğul­la­rı­na, nə­və­lə­ri­nə. Baş na­zi­rin müa­vi­ni Əli Hə­sə­no­vun nə­və­si­nin "Gelandewagen"lə iki nə­fə­rin hə­ya­tı­na son qoy­ma­sın­dan son­ra da­ha iki müa­vin oğ­lan­la­rı­nın yol qə­za­sı tö­rət­mə­si ba­rə­də xə­bər ya­yı­lıb. Bun­lar­dan bi­ri Nə­ri­ma­nov Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti baş­çı­sı­nın bi­rin­ci müa­vi­ni Şah­mar İba­do­vun oğ­lu El­mir İba­dov, di­gə­ri­sə Ağ­daş Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti baş­çı­sı­nın müa­vi­ni Əs­gər­xan Hə­sə­no­vun oğ­lu İl­qar Hə­sə­nov­dur.

Bi­ri qə­za tö­rə­dib cə­za­sı­nı alan­da, gör­mü­şük ki, o bi­ri­si bun­dan dərs gö­tü­rər. Am­ma bun­lar elə bil ki, bəh­sə­bəh­sə gi­rib­lər qə­za tö­rət­mək mə­sə­lə­sin­də. Kor at­la­rı­nı ("Ran­ge Ro­ver", Gelandewagen") mi­nib kön­də­lən çap­maq­da­dır­lar (sür­mək­də).

Ya­yı­lan xə­bə­rə gö­rə, Nə­ri­ma­nov Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti baş­çı­sı­nın bi­rin­ci müa­vi­ni Şah­mar İba­do­vun oğ­lu El­mir İba­dov ida­rə et­di­yi "Ran­ge Ro­ver" mar­ka­lı av­to­mo­bil­lə yaş­lı qa­dı­nı vu­ra­raq, ha­di­sə ye­rin­dən qa­çıb. Ha­di­sə av­qus­tun 22-də baş ve­rib. E.İba­dov po­lis tə­rə­fin­dən sax­la­nı­lıb.
Oğ­lu­nun qə­za tö­rət­mə­sin­dən da­nı­şan müa­vin ata "a24.az"a de­yib ki, yaş­lı qa­dı­nın ölü­mü oğ­lu­nun qə­za tö­rət­mə­si ilə bağ­lı de­yil: "Ha­di­sə av­qust ayın­da baş ve­rib. Düz­dür, oğ­lum qə­za tö­rə­dib. Ya­zıb­lar ki, ha­di­sə ye­rin­dən qa­çıb. Bu, tə­ma­mi­lə səhv mə­lu­mat­dır. O, yaş­lı qa­dı­nı elə ye­rin­də­cə av­to­mo­bi­lə min­di­rə­rək, xəs­tə­xa­na­ya çat­dı­rıb".

Qa­dı­nı­nın xəs­tə ol­du­ğu­nu de­yən ata­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, onun ölü­mü­nü av­to­mo­bil qə­za­sıy­la bağ­la­maq ol­maz. "Döv­lə­ti­miz bu­na qar­şı təd­bir gö­rür. Əgər cə­za­sı var­sa çə­kə­cək. Əks hal­da sər­bəst bu­ra­xı­la­caq".

İki gün əv­vəl­sə Ağ­daş ra­yon sa­ki­ni, 1990-cı il tə­vəl­lüd­lü İl­qar Hə­sə­nov ida­rə et­di­yi və özü­nə məx­sus olan "In­fi­ni­ti FX35" mar­ka­lı 90-ZM-111 döv­lət qey­diy­yat ni­şan­lı av­to­mo­bil­lə Ağ­daş şə­hə­ri əra­zi­sin­də hə­rə­kət­də olar­kən ida­rə­et­mə­ni iti­rə­rək ma­ğa­za­nın qar­şı­sın­da­kı so­yu­du­cu ka­me­ra­la­ra, da­ha son­ra işıq di­rə­yi­nə və 5 say­lı or­ta mək­tə­bin daş ha­sa­rı­na dəy­mək­lə yol-nəq­liy­yat ha­di­sə­si tö­rə­dib. Ha­di­sə ilə əla­qə­dar Ağ­daş ra­yon Po­lis Şö­bə­si­nin Döv­lət Yol Po­lis Böl­mə­si­nin apar­dı­ğı araş­dır­ma nə­ti­cə­sin­də
İ.Hə­sə­nov nəq­liy­yat va­si­tə­si­ni ida­rə et­mək hü­qu­qu­na ma­lik ol­sa da, av­to­mo­bi­li sər­xoş və­ziy­yət­də ida­rə et­di­yi mü­əy­yən­lə­şib. Ağ­daş Ra­yon Məh­kə­mə­si­nin qə­ra­rı ilə İ.Hə­sə­nov İn­zi­ba­ti Xə­ta­lar Mə­cəl­lə­si­nin 333.3-cü mad­də­si ilə təq­sir­li bi­li­nib nəq­liy­yat va­si­tə­si­ni ida­rə et­mək hü­qu­qu 2 il müd­də­ti­nə məh­dud­laş­dı­rıl­maq­la 30 gün müd­də­ti­nə in­zi­ba­ti həbs edi­lib.

Bu da mə­mur ba­la­la­rı­nın növ­bə­ti hoq­qa­sı. So­nun­cu ol­ma­ya­ca­ğı­na da zə­ma­nət ve­rən yox­dur...
 
[related-news]
DİGƏR XƏBƏRLƏR: {related-news}
[/related-news]
Оставить комментарий
  • Şərhlər
  • Bu gün
  • Populyar
InvestAZ
Sosial Şəbəkələrdə Biz
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube